Vzdělávání pro pedagogy – poradna

Akce vzdělávání pro pedagogy která probíhá v Ostravě.
Přihlásit se mohou všichni pedagogičtí pracovníci.
 

1. Prevence, diagnostika a řešní šikany a kyberšikany veškolách a školských zřízeních (v rámci DVPP, akreditováno MŠMT ČR, č.j.: MSMT- 21301/2020-4-598).
Charakteristika tématu: základní informace o problematice šikany, formy šikany, šikana jako nemoc chování, šikana jako závislost, vývojová stádia šikany, typologie obětí a agresora. Základní informace o problematice kyberšikany, zvláštnosti kyberšikany oproti tradiční psychické šikaně, úloha školy při řešení kyberšikany, typy kyberšikany, typologie kyberagresorů, stalking, kybergrooming, sexting, flaming, phising.
Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k předcházení a řešení šikany a kyberšikny
Metody a formy: skupinová práce, brainstorming, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 1.000,- Kč / účastníka (možno upravit cenu dohodou dle množství pedagogu)
Rozsah: 10 hod. (dle akreditace MŠMT)

2. Prevence, diagnostika a řešení drogových, internetových a jiných závislostí ve školách a školských zařízeních (v rámci DVPP, akreditováno MŠMT ČR, č.j.: MSMT-21301/2020-4-598)
Charakteristika tématu: základní informace o problematice legálních a nelegálních drog (alkohol, THC, pervitin, heroin, kokain, LSD, toluen, extáze, …), právní řád ČR v drogové problematice, role školy v protidrogové prevenci, řešení drogových problémů na školách. Netolismus - rizika a příznaky. Gambling, závislost na pornografii, workoholismus, ...
Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k předcházení a řešení uživání drog ve školách
Metody a formy: skupinová práce, brainstorming, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 1.000,- Kč / účastníka (možno upravit cenu dohodou dle množství pedagogu)
Rozsah:10 hod. (dle akreditace MŠMT)

3. Adaptační kurzy
Charakteristika tématu: základní informace o filozofii adaptačních kurzů, struktura adaptačních kurzů, hry a techniky adaptačních kurzů, financování adaptačních kurzů, rizika při realizaci adaptačních kurzů
Cíl: zvýšení znalostí a dovedností pedagogů, důležitých k zvládnutí realizace adaptačních kurzů školy
Metody a formy: skupinová práce, brainstorming, řešení modelových situací, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 600,- Kč/účastník
Rozsah: 8 hod.

4. Komunikace s rodičem problémového žáka
Charakteristika tématu: základní informace možnostech komunikace s rodiči rizikového žáka, komunikační strategie, šumy v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, soulad verbální a neverbální komunikace
Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k zvládnutí komunikace s rodiči rizikového žáka
Metody a formy: skupinová práce, brainstorming, řešení modelových situací, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 600,- Kč/účastník
Rozsah:
8 hod.